Op verzoek van minister Hugo de Jonge heeft NVM, in samenwerking met Ingage, een verkennend rapport opgesteld over de omvang, het probleem en oplossingsrichtingen voor de overbruggingskosten bij aankoop van een nieuwbouwwoning. Op donderdag 27 juni 2024 werd het rapport ‘Tussen aankoop en oplevering’ met het ministerie en de stakeholders bij de woningbouwopgave besproken. Drie mogelijke oplossingen worden nu verder onderzocht.

1. Omvang probleem

De koper van een nieuwbouwwoning krijgt tijdens de bouwperiode van de nieuwe woning te maken met dubbele (overbruggings)lasten. Vaak zelfs driedubbel. Praktijkvoorbeelden tonen aan dat dit kan oplopen tot 80.000 euro. Om die reden ziet een grote groep belangstellenden af van een nieuwbouwwoning. Dit, terwijl juist de senioren gestimuleerd moeten worden om de (soms grote eengezins)woningen te verruilen voor een comfortabele nieuwbouwwoning om de doorstroom te bevorderen.

2. Oorzaken

Overbruggingskosten worden gevormd door:

de lopende rente- en aflossingsverplichting van de lopende hypotheek;
én die van de nieuw te bouwen woning;
plus de kosten om de mee te nemen overwaarde van de huidige woning tijdelijk te financieren.

De hoogte van de rente, de bouwtijd en de tijdelijke overbrugging spelen daarin de belangrijkste rol. Maar natuurlijk ook of de koper gelijktijdig op twee woningen moet ‘aflossen’.

3. Oplossingen

Er zijn negen oplossingsrichtingen beschreven die de overbruggingskosten omlaag kunnen brengen. Van iedere oplossing is inzichtelijk gemaakt welke invloed de beoogde maatregel heeft voor de koper (consument), de ontwikkelaar en de geldverstrekker.

Meer duidelijkheid na de zomer

Op 27 juni 2024 werd het rapport ‘Tussen aankoop en oplevering’ bij afwezigheid van de (huidige en toekomstige) minister, aangeboden aan directeur-generaal Wonen Chris Kuiper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De uitkomst van het overleg waaraan overigens ook Neprom, WoningbouwersNL, BouwendNederland en Vereniging Eigen Huis deelnamen, is dat de verkenning van NVM een goede basis blijkt om verder te praten over de meest kansrijke oplossingsrichtingen. Het ministerie van BZK bereidt in de zomer een besluit tot aanpassingen voor samen met andere partijen, zoals het ministerie van Financiën, de Nederlandse Bank en de Vereniging van Banken. Na de zomer wordt hier een beslissing op genomen. De meest kansrijke oplossingsrichtingen zijn:

Opschorten verplichte aflossing nieuwe woning tot oplevering
Rentetarief tijdens overbruggingsperiode

Vragen

Heb je een vraag of behoefte aan een nadere toelichting, neem dan contact op met Leo Bosch, programmamanager Nieuwbouw.

Download

Het rapport ‘Tussen aankoop en oplevering’ is beschikbaar voor inzage.Rapport ‘Tussen aankoop en oplevering’